Διεύθυνση:  Χαλκέων 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54631

Τηλέφωνα:  +30 2310232301, +30 2310232307, +30 6951565651

Ωράριο Λειτουργίας:  Δευτέρα – Παρασκευή: 9 π.μ. – 7 μ.μ. Σάββατο: 10 π.μ. – 2 μ.μ.

Email: info.alphaermis@gmail.com

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Η εταιρεία μας παρέχει νομική συνδρομή για την έκδοση αδειών διαμονής, και συγκεκριμένα:

ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ – GOLDEN VISA


Πολίτης τρίτης χώρας μη μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής μόνιμου επενδυτή στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού σε περίπτωση κατά την οποία:

α) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος (τουλάχιστον 10ετούς διάρκειας) ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος. Ειδικότερα, για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής, τον Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της ή το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών καθορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή ενώ η επένδυση μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο. Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της ή το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ενώ η επένδυση μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται σε ένα ή περισσότερα ακίνητα. Στην περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου, αξίας 250.000 ή 500.000 ευρώ, (σε συνάρτηση με την τοποθεσία του ακινήτου) δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας.


Ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται: (α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, (β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των είκοσι ενός (21) ετών, (γ) τα άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων κάτω των είκοσι ενός (21) ετών σε αυτόν/αυτήν, (δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.

β) Είναι ενήλικος και απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ


Υπήκοοι τρίτης χώρας που διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης δύνανται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής οικονομικά ανεξάρτητων ατόμων εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ( visa d). Η άδεια διαμονής χορηγείται για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης. Το ύψος των επαρκών πόρων, ανέρχεται, κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ μηνιαίως. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από μέλη της οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης, προέλευσης για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους.