Οικονομικά στοιχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALPHA ERMIS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 800636827, ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 133382806000

 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη

Θεσσαλονίκη, οδός Χαλκέων αρ. 11, την 12 Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα

11:00πμ με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  • Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

που έληξε στις 31.12.2016 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

  • Έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2016, των αποτελεσμάτων χρήσης και του

πίνακα διαθέσεως κερδών/ζημιών.

  • Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

για τα πεπραγμένα της χρήσης.

  • Ανακοινώσεις.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που

επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές

του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε

οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα

της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής

Συνέλευσης.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας

www.alphaermis.gr με μέριμνα του Διαχειριστή και θα σταλεί με e-mail στους

μετόχους.

 Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2017

Ο Διαχειριστής

 Κισνιάρωφ Φίλιππος Αναστάσιος